Allmänna villkor

Det här är våra allmänna villkor som du accepterar när du startar en prenumeration med oss. De finns för att du ska känna dig trygg när du börjar använda våra tjänster.

  • Beskriver dina juridiska rättigheter mot Skolyoga
  • Förklarar de rättigheter du ger oss när du använder Skolyogas plattform stillin’
  • Beskriver de regler alla behöver följa vid användning av stillin’.

stillin’ är en tjänst i prenumerationsform som tillhandahåller hälsofrämjande digitala tjänster för ungdomar mellan 15 till 25 år. stillin’ är ett koncept som har tagits fram och ägs av Skolyoga Ekonomisk förening (org. nr 769626-3958).

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Prenumerant”) gör en beställning via www.stillin.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Skolyoga Ekonomisk förening (org. nr 769626-3958) fortsättningsvis kallat Skolyoga. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om stillin’ framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Prenumerant som gör beställning via Webbplatsen. stillin’ följer föreskrifter för distanshandel.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Prenumeranten ha fyllt 18 år. Skolyoga accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Skolyoga förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Prenumerants beställning (exempelvis om Prenumeranten uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Skolyoga reserverar sig för eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer) eller felaktig information angående tillgängliga kurser. Skolyoga har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en tjänst som Prenumeranten har beställt så kommer Skolyoga naturligtvis att meddela Prenumeranten om detta och invänta dennes godkännande av det korrigerade priset innan Skolyoga fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal tjänster Medlemmen erhåller eller tjänstens exakta funktioner. Skolyoga ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Skolyoga eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Skolyoga.

Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Prenumeranten acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Prenumeranten att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Skolyogas Integritetspolicyt. Ett avtal om köp ingås först när Skolyoga bekräftat Medlemmens beställning och Medlemmen mottagit orderbekräftelse från Skolyoga per e-post. Skolyoga uppmanar Prenumeranten att spara denna orderbekräftelse. Prenumerationen är personlig och avser Prenumeranten som angetts vid beställning. Prenumerationen kan ej delas eller överlåtas till en tredje part.

Kunduppgifter mm.

När Prenumeranten genomför en beställning kommer denne att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Prenumeranten fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Prenumeranten ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och för att lägga till stillin’ som en betrodd kontakt i sin e-postlista. Information om stillin’s behandling av personuppgifter finns i Skolyogas Integritetspolicy.

Priser, avgifter och betalning

Vi erbjuder betalning via faktura. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Totalpriset inkluderar betalning för tjänsten.

Bindningstid & Förnyelse av Prenumeration

Det ska vara enkelt att vara Prenumerant på stillin’. Du kan välja prenumerationstid enligt förutbestämda intervall, vid utgången rullar det på med samma egenbestämda intervall och förnyas sedan automatiskt. Du kan avsluta när som helst efter att ditt intervall löpt ut.

Uppsägning av Prenumeration

Prenumeranten kan säga upp Prenumerationen 1 månad innan förnyelsedatumet. En Prenumerant som vill avsluta Prenumerationen i förtid ska kunna avsluta när som helst men debiteras för intervallet som startats eller förnyats.

Ångerrätt

Vid köp av tjänster på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Prenumeranten har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Skolyoga detta inom 14 dagar från det att Prenumeranten beställt tjänsten.

Om Prenumeranten vill ångra köpet ska Prenumeranten, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Skolyoga. Prenumeranten ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information i meddelandet.

Länkar

stillin’ kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Skolyogas kontroll, och webbplatser utanför Skolyogas kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Skolyoga försöker säkerställa att Skolyoga enbart länkar till webbplatser som delar Skolyogas personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Skolyoga inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Prenumeranten tillhandahåller på andra webbplatser. Prenumeranten bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Force Majeure

Skolyoga ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Skolyoga inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Skolyoga Prenumeranten dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Prenumeranten och Skolyoga rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av Villkoren

Skolyoga förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Prenumeranten har accepterat Villkoren (i samband med en ny beställning eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Skolyoga har informerat Prenumeranten om ändringarna. Skolyoga rekommenderar dock att Prenumeranten håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Om oss

Vi som står bakom stillin’ heter Skolyoga Ekonomisk Förening Group AB (org. nr 769626-3958). Vår postadress är Norra Catalinagränd 3, 183 68 Täby.