Svenska

Ämnesintegrering med stillin'övningar

Resultat

Skapar en helhetssyn hos eleven.

Det ligger närmare elevens liv och blir konkret.

De får uppleva och därmed förankra kunskapen i kroppen.

Skapar ett sammanhang och förenklar inlärning

Varför just stillin'övningar

Skolans värdegrund & styrdokument

Ett av skolans uppdrag är att främja ett klimat där eleven känner sig trygg. Genom stillin'övningar utvecklas du i att finna en trygg relation till andra och trygghet i dig själv vilket främjar lärande och utveckling.

Guidande begrepp ur läroplanen som kan vara relevanta för denna uppgift:

Frihet, Generositet, Ansvarstagande, Gestalta, Förmedla

“Finna sin unika egenart”, trygg identitet

medvetenhet, integritet, identitet.

kulturarv, värderingar

→ Använd orden som reflektionsbas - Vad kan du kommunicera med eleverna kring dessa ord och varför vi ämnesintegrerar med stillin'övningar.

Kunskapskrav som kan användas

  • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förbereda samtal och diskussioner.
  • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Övningar och lektionsupplägg

här kan du inspireras & plocka hela, eller delar av materialet

Övning: Presentationsteknik “din kropp är ditt verktyg”

Vi gör en film där vi gör “förberedelserna” - grunda, andning, självmedvetande

  • Se på Introduktionsvideon tillsammans med dina elever. ”Ett tryggt nervsystem - vad är det?”
  • Upplevelse. Gör övningarna i videon.
  • Analys. Vad är det som gör att ledaren känns trygg? Vad är det som gör att talaren känns trygg? Språkligt vad använder ledaren för ord och vad använder den inte för ord? Ordens betydelse för trygghet.

Övning: Fördjupning

Retorik - grunda, andning, självmedvetande.

  • Språket jag använder mot mig själv. Skriv en egen text om någon inre dialog du haft med dig själv
  • Reflektion och analys. Be eleven analysera hur språket antingen skapar stress eller trygghet inuti. Stärkande av integritet
  • Låt eleverna själva göra en muntlig presentation på den analys de har gjort. Därefter kan de reflektera över trygghet och stress både i framförandet och i språket.

Diagnostiskt uppgift:

Eleven får skriva manus till en egen stillin'övning och framställa den muntligt och tänka in aspekterna av trygghet i det språkliga och kroppsliga utförandet.

"Elever som tidigare haft mycket svårt, hade nu (med ämnesintegrering) skapat sig en större kunskap. Ett sammanhang. Ett sammanhang i ett andra språk (många av eleverna hade svenska som andra språk). Ett sammanhang som hjälpte dem när de skrev nationella provet så pass mycket att resultaten tog dem långt längre än vad det hade gjort utan."

Sandra Grangstedt